Algemene Voorwaarden

Terug>> NAAR BOEKEN

Algemene huurvoorwaarden

 • Bij het vastleggen van een boeking, worden de algemene huurvoorwaarden van kracht.

  Boeken en betalingen.
 • Iedere boeking wordt door de verhuurder bevestigd door middel van een boekingsbevestiging per e-mail.
 • Binnen 7 dagen na ontvangst van deze boekingsbevestiging dient de huursom te zijn voldaan.
  De bijkomende kosten en de waarborg dienen uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.
  Bij boeking binnen deze 6 weken, dient u de huursom,  bijkomende kosten en
  waarborg per omgaande te voldoen.
 • Betalingen na bovengenoemde termijnen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het reserveringsbedrag (met een minimum van EUR 75) als schadebeding.
 • Bij niet tijdige betaling is de verhuurder gerechtigd de boeking te annuleren.
 • In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de
  rechtbanken van het arrondissement van onze zetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

      Annulering door de huurder

 • Annuleringen dienen per e-mail aan de verhuurder te worden doorgegeven.
  Direct na ontvangst van de annulering ontvangt u van ons  een annulerings-bevestiging
  per e-mail.
 • Bij annulering of no-show, is de huurder 100% van de huursom verschuldigd.
 • Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten, dit kan  b.v. bij uw verzekering tussenpersoon.

      Annulering door de verhuurder.

 • Indien door enige omstandigheid de verhuurder genoodzaakt is de boeking te annuleren, zal de huurder hiervan direct in kennis worden gesteld door de verhuurder.
  Huurder heeft geen enig meer of ander recht, dan het terugvorderen, van het reeds  betaalde bedrag.

      Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van de huurder

 • Wij attenderen u erop dat het gebruik van de vakantiewoning met alle toebehoren het zwembad,
  de tuin, de wellness ruimte etc., voor uw eigen rekening en risico is.
 • De gehuurde vakantiewoning dient door de huurder, zijn medehuurders, of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.
 • De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de door hem/haar, door medehuurders, door eventuele bezoekers of door huisdieren veroorzaakte schade, ook wanneer deze na zijn vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.
 • De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaai overlast veroorzaakt aan de omwonenden. In België is een wet van toepassing die lawaai buitenshuis na 22.00 u verbiedt. Iedereen die vindt dat dit voor hem/haar niet geldt,  kan zonder waarschuwing vooraf – zonder teruggave van huurpenningen –  opgelegd worden de vakantiewoning te verlaten.
 • Geen meubels zoals bedden, bankstellen, kasten te verhuizen – te verplaatsen aub. Ook al denkt met nog zo voorzichtig te zijn, deze dingen leiden dikwijls tot beschadiging van muren en meubelen, gelieve deze op hun plaats te laten.
 • Het is verboden om zowel binnen als buiten een open vuur op te richten met inbegrip van haardvuur, kampvuur, vuurwerk, ect.
 • Het is verboden de vakantiewoning te gebruiken om fuiven en/of drankpartijen te organiseren, dit om de kwaliteit van de vakantiewoning te waarborgen.
 • Om de kwaliteit van de vakantiewoning te kunnen garanderen, blijft de vakantiewoning uitsluitend voorbehouden voor familiale groepen.
 • Het roken is verboden in de gehele vakantiewoning en de bijgebouwen.
 • Brandveiligheid: Het is om reden van de brandveiligheidseisen niet toegestaan binnenshuis een friteuse, grillplaat of raclette e.d. toestellen te gebruiken.
 • Het is niet toegestaan om campers, tenten of andere bouwsels op het terrein te plaatsen,  zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.
 • Wellness: Het gebruik van de wellness vindt alleen plaats na instructie van de verhuurder en deze voorschriften van gebruik dienen strikt te worden opgevolgd. Het wellness-gebouw is voor de veiligheid afsluitbaar en toegankelijk van 10.00u tot 22.00u. Deze openingstijden zijn noodzakelijk om de verhuurder buiten deze tijden in staat te stellen om de jaccuzzi, sauna en het zwembad te onderhouden en te voldoen aan de wettelijk gestelde eisen voor publieke zwembaden.
 • Het onderhoud en de reiniging aan het zwembad, de tuin en het pand, is voorbehouden aan de verhuurder wanneer hij dit nodig acht.

Aansprakelijkheid van de verhuurder.

De verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan huurders van de vakantiewoning, de kinderspelen, tuinen of wellness gebouw.

Maximaal aantal personen

 • De beschrijving van de vakantiewoning vermeldt het maximaal aantal personen dat in het vakantiehuis mag verblijven. Dit aantal mag in géén geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.
 • Bij het overschrijden van het max aantal personen is men niet meer in orde met het reglement van het Waals gewest in verband met de brandveiligheid en met de brandverzekering.
 • Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van de verhuurder, toch extra personen in de vakantiewoning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die, indien nodig, zal worden ingehouden op de waarborg.

Verblijf van de huisdieren

 • Uw huisdier dient u niet alleen achter te laten in de vakantiewoning.
 • Het huisdier mag niet op bedden en zetels en is niet toegestaan in de badkamers of het wellness gebouw..
 • De hond te laten opdrogen of af te drogen, na een wandeling, voor hij de woning in komt.
 • Dat men de eventuele hondenpoep (in de tuin) verwijderd.
 • Deze punten zijn opgezet om hygiënische reden en om beschadiging aan de vakantiewoning te voorkomen.
 • Mocht men deze regels niet respecteren dan kan de verhuurder aanspraak maken op de volledige waarborg.

Algemeen.

Indien u klachten heeft met betrekking tot de accommodatie, dienen deze klachten uiterlijk twee uur na aanvaarding van de accommodatie gemeld te worden aan de verhuurder, welke in overleg met de huurder de klachten zal trachten op te lossen

Het einde van het verblijf – Eindschoonmaak

De woning dient altijd netjes te worden achtergelaten na afloop van uw verblijf. Dit houdt in: de woning op te ruimen, alles terug op zijn plaats te zetten, het serviesgoed, bestek en glazen, ed. dienen schoon in de kasten geplaatst te worden, op de plek waar u het aantrof bij aankomst. Alle afvalbakken te legen en de afvalzakken in de daarvoor bestemde container te deponeren De koelkast en de vriezer leeg te maken, het aanrecht op te ruimen en geen afwas te laten staan. Kortom de woning en tuin netjes (bezemschoon) achter te laten.
Het beddengoed dient afgehaald te worden en in de daarvoor bestemde manden gedeponeerd te worden.
De verhuurder heeft het recht extra kosten in rekening te brengen aan de huurder, indien aan het voorafgaande geen gehoor heeft gegeven.

Waarborg

 • Indien er onverhoopt schade wordt toegebracht aan het pand, inventaris en/of wellness-gebouw of tuin, dient u dit onmiddellijk aan ons te melden. De met deze schade verband houdende materiele- en gevolg kosten, zullen worden verrekend met de waarborg of indien deze niet toereikend is, is de huurder verplicht deze kosten aanvullend te betalen.
 • Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en er geen schade of breuk geconstateerd is bij vertrek en/of bij de eindschoonmaak, wordt uw waarborgsom of het restant hiervan binnen 2 weken na het verblijf via de bank overgemaakt.
  ______________________________________________________________________________________________

  TERUG >>NAAR BOEKEN